Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2

Bạn đang xem: Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2 tại lasting.edu.vn

Giải bài tập trang 13 bài 5 phương trình chứa ẩn ở mẫu Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2. Câu 41: Giải các phương trình sau…

Câu 41 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau:

a. \({{2x + 1} \over {x – 1}} = {{5\left( {x – 1} \right)} \over {x + 1}}\)

Bạn đang xem: Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2

b. \({{x – 3} \over {x – 2}} + {{x – 2} \over {x – 4}} =  – 1\)

c. \({1 \over {x – 1}} + {{2{x^2} – 5} \over {{x^3} – 1}} = {4 \over {{x^2} + x + 1}}\)

d. \({{13} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {2x + 7} \right)}} + {1 \over {2x + 7}} = {6 \over {{x^2} – 9}}\)

Giải:

a. \({{2x + 1} \over {x – 1}} = {{5\left( {x – 1} \right)} \over {x + 1}}$                       ĐKXĐ:  

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {2x + 1} \right)\left( {x + 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}} = {{5\left( {x – 1} \right)\left( {x – 1} \right)} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x – 1} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x + 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 5\left( {x – 1} \right)\left( {x – 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} + 2x + x + 1 = 5{x^2} – 10x + 5  \cr  &  \Leftrightarrow 2{x^2} – 5{x^2} + 2x + x + 10x + 1 – 5 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow  – 3{x^2} + 13x – 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3{x^2} – x – 12x + 4 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow x\left( {3x – 1} \right) – 4\left( {3x – 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {3x – 1} \right)\left( {x – 4} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x – 4 = 0\) hoặc \(3x – 1 = 0\)

            +)  \(x – 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4\) (thỏa mãn)

             +)  \(3x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = {1 \over 3}\) (thỏa mãn)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 4 hoặc \(x = {1 \over 3}\)

b. \({{x – 3} \over {x – 2}} + {{x – 2} \over {x – 4}} =  – 1\)                           ĐKXĐ: \(x \ne 2\)và \(x \ne 4\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{\left( {x – 3} \right)\left( {x – 4} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {x – 4} \right)}} + {{\left( {x – 2} \right)\left( {x – 2} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {x – 4} \right)}} =  – {{\left( {x – 2} \right)\left( {x – 4} \right)} \over {\left( {x – 2} \right)\left( {x – 4} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x – 3} \right)\left( {x – 4} \right) + \left( {x – 2} \right)\left( {x – 2} \right) =  – \left( {x – 2} \right)\left( {x – 4} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} – 4x – 3x + 12 + {x^2} – 2x – 2x + 4 =  – {x^2} + 4x + 2x – 8  \cr  &  \Leftrightarrow 3{x^2} – 17x + 24 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3{x^2} – 9x – 8x + 24 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3x\left( {x – 3} \right) – 8\left( {x – 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {3x – 8} \right)\left( {x – 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 3x – 8 = 0\) hoặc \(x – 3 = 0\)

+ \(3x – 8 = 0 \Leftrightarrow x = {8 \over 3}\) (thỏa mãn)

+ \(x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\) (thỏa mãn)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x = {8 \over 3}\) hoặc x = 3

c. \({1 \over {x – 1}} + {{2{x^2} – 5} \over {{x^3} – 1}} = {4 \over {{x^2} + x + 1}}\)                      

ĐKXĐ:  \(x \ne 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{{x^2} + x + 1} \over {{x^3} – 1}} + {{2{x^2} – 5} \over {{x^3} – 1}} = {{4\left( {x – 1} \right)} \over {{x^3} – 1}}  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + x + 1 + 2{x^2} – 5 = 4\left( {x – 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + x + 1 + 2{x^2} – 5 = 4x – 4  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + 2{x^2} + x – 4x =  – 4 + 5 – 1  \cr  &  \Leftrightarrow 3{x^2} – 3x = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 3x\left( {x – 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 0\) (thỏa) hoặc \(x – 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1\) (loại)

 Vậy phương trình có nghiệm x = 0

d. \({{13} \over {\left( {x – 3} \right)\left( {2x + 7} \right)}} + {1 \over {2x + 7}} = {6 \over {{x^2} – 9}}\)                       ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 3\) và \(x =  – {7 \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{13\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {2x + 7} \right)}} + {{{x^2} – 9} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {2x + 7} \right)}} = {{6\left( {2x + 7} \right)} \over {\left( {{x^2} – 9} \right)\left( {2x + 7} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow 13\left( {x + 3} \right) + {x^2} – 9 = 6\left( {2x + 7} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 13x + 39 + {x^2} – 9 = 12x + 42  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + x – 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} – 3x + 4x – 12 = 0  \cr  &  \Leftrightarrow x\left( {x – 3} \right) + 4\left( {x – 3} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 4} \right)\left( {x – 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x + 4 = 0\) hoặc \(x – 3 = 0\)

+ \(x + 4 = 0 \Leftrightarrow x =  – 4\) (thỏa mãn)

+ \(x – 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3\) (loại)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -4

Câu 42 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Cho phương trình ẩn:

\({{x + a} \over {a – x}} + {{x – a} \over {a + x}} = {{a\left( {3a + 1} \right)} \over {{a^2} – {x^2}}}\)

a. Giải phương trình với a = -3

b. Giải phương trình với a = 1

c. Giải phương trình với a = 0

d. Tìm các giá trị của a sao cho phương trình nhận \(x = {1 \over 2}\) làm nghiệm.

Giải:

a. Khi a = -3, ta có phương trình:

\({{x – 3} \over { – 3 – x}} + {{x + 3} \over { – 3 + x}} = {{ – 3\left[ {3\left( { – 3} \right) + 1} \right]} \over {{{\left( { – 3} \right)}^2} – {x^2}}}\)                       ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 3\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{3 – x} \over {x + 3}} + {{x + 3} \over {x – 3}} = {{24} \over {9 – {x^2}}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{3 – x} \over {x + 3}} – {{x + 3} \over {x – 3}} =  – {{24} \over {{x^2} – 9}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{\left( {3 – x} \right)\left( {x – 3} \right)} \over {{x^2} – 9}} – {{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {{x^2} – 9}} =  – {{24} \over {{x^2} – 9}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {3 – x} \right)\left( {x – 3} \right) – {\left( {x + 3} \right)^3} =  – 24  \cr  &  \Leftrightarrow 3x – 9 – {x^2} + 3x + {x^2} + 6x + 9 =  – 24  \cr  &  \Leftrightarrow 12x =  – 24 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x =  – 2\) (thỏa)

 Vậy phương trình có nghiệm x = -2

b. Khi a = 1, ta có phương trình:

\({{x + 1} \over {1 – x}} + {{x – 1} \over {1 + x}} = {{1\left( {3.1 + 1} \right)} \over {{1^2} – {x^2}}}\)                       ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 1\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{x + 1} \over {1 – x}} + {{x – 1} \over {1 + x}} = {4 \over {1 – {x^2}}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{{{\left( {x + 1} \right)}^2}} \over {1 – {x^2}}} + {{\left( {x – 1} \right)\left( {1 – x} \right)} \over {1 – {x^2}}} = {4 \over {1 – {x^2}}}  \cr  &  \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} + \left( {x – 1} \right)\left( {1 – x} \right) = 4  \cr  &  \Leftrightarrow {x^2} + 2x + 1 + x – {x^2} – 1 + x = 4  \cr  &  \Leftrightarrow 4x = 4 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x = 1\) (loại)

 Vậy phương trình vô nghiệm.

c. Khi a = 0, ta có phương trình: \({x \over { – x}} + {x \over x} = {0 \over {{x^2}}}\)                      

ĐKXĐ: \(x \ne 0\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{ – {x^2}} \over {{x^2}}} + {{{x^2}} \over {{x^2}}} = {0 \over {{x^2}}}  \cr  &  \Leftrightarrow  – {x^2} + {x^2} = 0 \Leftrightarrow 0x = 0 \cr} \)

Phương trình có nghiệm đúng với mọi giá trị của \(x \ne 0\)

 Vậy phương trình có nghiệm \(x \in R/x \ne 0\)

d. Thay \(x = {1 \over 2}\) vào phương trình, ta có:

\({{{1 \over 2} + a} \over {a – {1 \over 2}}} + {{{1 \over 2} – a} \over {a + {1 \over 2}}} = {{a\left( {3a + 1} \right)} \over {{a^2} – {{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}}}\)                        ĐKXĐ: \(x \ne  \pm {1 \over 2}\)

\(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {{{1 \over 2} + a} \over {a – {1 \over 2}}} + {{{1 \over 2} – a} \over {a + {1 \over 2}}} = {{a\left( {3a + 1} \right)} \over {{a^2} – {1 \over 4}}}  \cr &  \Leftrightarrow {{1 + 2a} \over {2a – 1}} + {{1 – 2a} \over {2a + 1}} = {{4a\left( {3a + 1} \right)} \over {4{a^2} – 1}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{\left( {1 + 2a} \right)\left( {2a + 1} \right)} \over {4{a^2} – 1}} + {{\left( {1 – 2a} \right)\left( {2a – 1} \right)} \over {4{a^2} – 1}} = {{4a\left( {3a + 1} \right)} \over {4{a^2} – 1}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {1 + 2a} \right)\left( {2a + 1} \right) + \left( {1 – 2a} \right)\left( {2a – 1} \right) = 4a\left( {3a + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow 2a + 1 + 4{a^2} + 2a + 2a – 1 – 4{a^2} + 2a = 12{a^2} + 4a  \cr  &  \Leftrightarrow 12{a^2} – 4a = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 4a\left( {3a – 1} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 4a = 0\) hoặc \(3a – 1 = 0\)  

\( \Leftrightarrow a = 0\) (thỏa) hoặc \(a = {1 \over 3}\) (thỏa)

Vậy khi a = 0 hoặc \(a = {1 \over 3}\) thì phương trình \({{x + a} \over {a – x}} + {{x – a} \over {a + x}} = {{a\left( {3a + 1} \right)} \over {{a^2} – {x^2}}}\) nhận \(x = {1 \over 2}\) làm nghiệm.

 

Câu 5.1* trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Giải các phương trình

a. \({2 \over {x + {1 \over {1 + {{x + 1} \over {x – 2}}}}}} = {6 \over {3x – 1}}\)

b. \({{{{x + 1} \over {x – 1}} – {{x – 1} \over {x + 1}}} \over {1 + {{x + 1} \over {x – 1}}}} = {{x – 1} \over {2\left( {x + 1} \right)}}\)

c. \({5 \over x} + {4 \over {x + 1}} = {3 \over {x + 2}} + {2 \over {x + 3}}\)

Giải:

a. Ta có: \(x + {1 \over {1 + {{x + 1} \over {x – 2}}}} = x + {{x – 2} \over {2x – 1}} = {{2\left( {{x^2} – 1} \right)} \over {2x – 1}}\)

ĐKXĐ của phương trình là \(x \ne 2,x \ne {1 \over 2},x \ne  \pm 1,x \ne {1 \over 3}\). Ta biến đổi phương trình đã cho thành

\({{2x – 1} \over {{x^2} – 1}} = {6 \over {3x – 1}}\). Khử mẫu và rút gọn:

\(\eqalign{  & \left( {2x – 1} \right)\left( {3x – 1} \right) = 6\left( {{x^2} – 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow  – 5x + 1 =  – 6  \cr  &  \Leftrightarrow x = {7 \over 5} \cr} \)

Giá trị \(x = {7 \over 5}\) thỏa mãn ĐKXĐ.  Vậy phương trình có nghiệm là \(x = {7 \over 5}\)

b. Cách 1. ĐKXĐ: \(x \ne  \pm 1\). Biến đổi vế trái thành \({{4x} \over {{x^2} – 1}}.{{x – 1} \over {2x}} = {2 \over {x + 1}}\), ta đưa phương trình đã cho về dạng \({2 \over {x + 1}} = {{x – 1} \over {2\left( {x + 1} \right)}}\).

Giải phương trình này bằng cách khử mẫu:

\(\eqalign{  & 4\left( {x + 1} \right) = \left( {x – 1} \right)\left( {x + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {x – 5} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow x =  – 1\) hoặc \(x = 5\)

Trong hai giá trị vừa tìm được, chỉ có x = 5 là thỏa mãn ĐKXĐ. Vậy phương trình đã cho có một nghiệm duy nhất x = 5.

Cách 2. Đặt \({{x + 1} \over {x – 1}} = y\), ta có phương trình \({{y – {1 \over y}} \over {1 + y}} = {1 \over {2y}}\). ĐKXĐ của phương trình này là \(y \ne 0\) và \(y \ne  – 1\). Giải phương trình này bằng cách khử mẫu:

\(\eqalign{  & 2{y^2} – 2 = 1 + y  \cr  &  \Leftrightarrow 2\left( {{y^2} – 1} \right) – \left( {y + 1} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {y + 1} \right)\left( {2y – 3} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow y =  – 1\) hoặc \(y = {3 \over 2}\)

Trong hai giá trị tìm được, chỉ có \(y = {3 \over 2}\) là thỏa mãn ĐKXĐ

Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình \({{x + 1} \over {x – 1}} = {3 \over 2}\)

Giải phương trình này ta được x = 5

c. ĐKXĐ: \(x \in \left\{ {0; – 1; – 2; – 3} \right\}\). Ta biến đổi phương trình như sau:

\(\eqalign{  & {5 \over x} + {2 \over {x + 3}} = {4 \over {x + 1}} + {3 \over {x + 2}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {{5 \over x} + 1} \right) + \left( {{2 \over {x + 3}} + 1} \right) = \left( {{4 \over {x + 1}} + 1} \right) + \left( {{3 \over {x + 2}} + 1} \right)  \cr  &  \Leftrightarrow {{5 + x} \over x} + {{5 + x} \over {x + 3}} = {{5 + x} \over {x + 1}} + {{5 + x} \over {x + 2}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {5 + x} \right)\left( {{1 \over x} + {1 \over {x + 3}} – {1 \over {x + 1}} – {1 \over {x + 2}}} \right) = 0  \cr  &  \Leftrightarrow 5 + x = 0(1) \cr} \)

hoặc \({1 \over x} + {1 \over {x + 3}} – {1 \over {x + 1}} – {1 \over {x + 2}} = 0\)  (2)

Ta có:

(1) \( \Leftrightarrow x =  – 5\)

(2) \(\eqalign{  &  \Leftrightarrow {1 \over x} + {1 \over {x + 3}} = {1 \over {x + 1}} + {1 \over {x + 2}}  \cr  &  \Leftrightarrow {{2x + 3} \over {x\left( {x + 3} \right)}} = {{2x + 3} \over {\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)}}  \cr  &  \Leftrightarrow \left( {2x + 3} \right)\left( {{1 \over {{x^2} + 3x}} – {1 \over {{x^2} + 3x + 2}}} \right) = 0 \cr} \)

\( \Leftrightarrow 2x + 3 = 0\) hoặc \({1 \over {{x^2} + 3x}} – {1 \over {{x^2} + 3x + 2}} = 0\)

+ \(2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x =  – {3 \over 2}\)

+ \({1 \over {{x^2} + 3x}} – {1 \over {{x^2} + 3x + 2}} = 0\). Dễ thấy phương trình này vô nghiệm.

Tóm lại, phương trình đã cho có tập nghiệm là S = \(\left\{ { – 5; – {3 \over 2}} \right\}\)

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đăng bởi: THPT Lê Hồng Phong

Giải bài tập

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn chia sẻ: lasting.edu.vn
TagsGiải SBT Toán 8

Bạn thấy bài viết Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2 bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn

Nhớ để nguồn bài viết này: Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2 của website lasting.edu.vn

Xem thêm chi tiết về Giải bài 41, 42, 5.1 trang 13 SBT Toán 8 tập 2
Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn học toán lớp 4 hàng và lớp chi tiết hiệu quả

Viết một bình luận