Tổng hợp đầy đủ về Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense

– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức tại một thời khắc xác định trong tương lai

– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức trong tương lai thì bị một hành động, một sự việc khác chen vào. Hành động và sự việc chèn vào được chia ở thì hiện nay đơn

When we come tomorrow, he will be watching TV (Lúc chúng tôi tới vào ngày mai, bạn sẽ đang xem TV

→ Sự việc “đang xem TV” diễn ra trước và đang tiếp tục nên sẽ chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “chúng tôi tới” là hành động diễn ra sau chen ngang vào nên chia thì hiện nay đơn.

She will be waiting for me at the school gate when class is over (Cô đó sẽ chờ bạn ở trước cổng trường, lúc lớp học kết thúc)

→ Sự việc “cô đó chờ bạn” đang được tổ chức trong tương lai thì sự việc khác trong tương lai “lớp học kết thúc” xen vào. Sự việc “cô đó chờ bạn” xảy ra trước nên chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “buổi tiệc kết thúc” chen vào xảy ra sau nên chia thì hiện nay đơn.

– Diễn tả một sự việc, một hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong tương lai

I will be doing my homework for the next two months summer (Tôi sẽ làm bài tập về nhà trong hai tháng hè tới)

→ Sự kiện “làm bài tập về nhà” được tổ chức liên tục trong hai tháng ở tương lai

– Diễn tả một hành động một sự việc xảy ra ở tương lai được sắp xếp sẵn, có trong lộ trình định trước.

Next monday, he will be attending a meeting (Vào thứ hai tuần tới, anh đó sẽ tham gia một cuộc họp)

→ Sự việc “tham gia cuộc họp” được sắp xếp, lập kế hoạch trước

– Sử dụng để hỏi một cách lịch sự về một sự việc nào đó hoặc yêu cầu một việc gì đó ở tương lai

Will you be inviting him to the party tonight? (Bạn sẽ rủ anh đó tới tham gia buổi tiệc tối nay chứ?)

– Sử dụng liên kết với “still” để diễn tả những hành động đã xảy ra ở hiện nay và được cho hoặc kỳ vọng là sẽ tiếp tục trong tương lai

– Dùng để diễn tả một sự việc hoặc hành động diễn ra song song với nhau nhằm mô tả một ko khí, một quang cảnh tại một thời khắc cụ thể ở trong tương lai

When I arrive, the party will be starting, everyone will be khiêu vũ and will be congratulating each other (Lúc tôi tới, buổi tiệc sẽ đang mở đầu, mọi người sẽ đang nhảy múa và chúc mừng nhau)

At this / that time + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this time next year

At this / that moment + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this moment next week

At + thời khắc xác định cụ thể ở tương lai. Ví dụ: At 3 a.m tomorrow

when + một mệnh đề chia ở thì hiện nay đơn ( trước when hoặc sau when sẽ là thì tương lai tiếp tục )

At this time next week, I will be working at the company (Vào khoảng thời kì này tuần tới, tôi sẽ đang làm việc ở doanh nghiệp)

At the party tomorrow, he expects you will be coming (Tại buổi tiệc ngày mai, anh đó mong đợi bạn sẽ tới)

Ko dùng thì tương lai tiếp tục với các mệnh đề mở đầu bằng when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless. Với các mệnh đề mở đầu bằng những từ này bạn phải dùng thì hiện nay tiếp tục

Thì tương lai tiếp tục ko được dùng hoặc hạn chế ít dùng những từ dưới đây

– Feelings (từ chỉ xúc cảm): hate, like, love, prefect, regret, want, wish

– Brain work (từ chỉ hoạt động trí tuệ): believe, know, think, understand

Câu chủ động  Câu tiêu cực
S + will + be + V – ing + O Ví dụ / Example I will be doing my homework for the next two months summer. Next monday, he will be attending a meeting.   S + will + be + being + VpII (quá khứ phân từ) + by O Ví dụ / ExampleMy homework will be being done by me for the next two months summer. A meeting will be being attended by him next monday.

Cách phân biệt tương lai tiếp tục với tương lai gần

Về cách dùng

Tương lai tiếp tục diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra tại thời khắc cụ thể được xác định ở tương lai

Tương lai gần dùng để diễn tả một kế hoạch hoặc một dự kiến, dự đoán có chứng cứ xác thực ở hiện nay.

Ví dụ / Example

  • She will be doing homework at 7 a.m tomorrow (Cô đó sẽ đang làm bài tập vào 7 giờ sáng ngày mai)
  • She is going to get married this month (Cô đó dự kiến thành hôn trong tháng này)

Về tín hiệu nhận mặt

Thì tương lai tiếp tục :

– At this time tomorrow, At this moment next year, At present next Sunday, At 8 p.m tomorrow

– In the future, soon, tomorrow, tonight

– Expect, guess

Thì tương lai gần : cần phải căn cứ vào văn cảnh và chứng cứ ở thời khắc hiện nay (xem lại thì quá khứ hoàn thành tiếp tục)

Bài tập của thì tương lai tiếp tục

Bài tập

Lesson 1: Give the correct form of the verb in brackets (Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. They are staying at a hotel in Paris. At this time next week, they (travel)……….in New York.

2. When she (come)………. tomorrow, we (watch)………. TV.

3. My parents (visit)………. Korea at this time next month.

4. Lisa (sit)……….. on the taxi at 9 pm tomorrow.

5. At 10 o’clock this evening my friends and I (watch)………. a famous play at the theatre.

6. Tom (play)……….. with his son at 9 o’clock tonight.

7. Rose (work)……….. at this time next week.

8. Our team (make)……… our presentation at this time tomorrow morning.

9. At this time next month, I (visit)………. in Paris.

10. I (watch)………. TV with my family at tonight

11. They (walk)……….. for about five hours.

12. Unfortunately, I (work) ………. on my essay so I won’t be able to watch the match.

13. He (study) ………. at the library

14. (you/wait) ………. at the bus stop when she arrives?

15. I (drink) ………. at the coffee while she is taking her exam!

16. (she/visit) ………. her parents again this week?

17. At 3 PM I (watch) ………. that movie “Hope”

18. (they/attend) ………. your concert next Friday?

Lesson 2: Choose the correct answer to complete the given sentence (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu cho trước)

1. He will not be ……….. tomorrow.

A. come

B. came

C. coming

2. They …………. the hotel that next weekend.

A. staying

B. ‘ll be staying

C. ‘re be staying?

3. Rose ……….. be coming to the studio

A. won’t

B. won’t not

C. willn’t

4. Where ……….. sleeping?

A. you be

B. will you

C. will you be

5. I will wait for you tomorrow. What ……….. wearing?

A. will you

B. will

C. will you be

6. Don’t forget your umbrellas. It……….by the time you get to school.

A. will raining

B. is raining

C. will be raining

Lesson 3: Complete the following conversations by giving the correct form of the verb to fill in the blanks (Hoàn thành những mẩu hội thoại sau bằng cách chia đúng dạng của động từ để điền vào chỗ trống)

1.

A: Where is Rose waiting for us?

B: She (wait) ………. for us when our car arrives. I am sure she (sit) ………. in the coffee

A: And where do we go next?

B: We (pick) ………. Rose up at work and then go out to dinner.

2.

A: If you need to meet me next week, I (stay) ……….. at the Hongkong Hotel.

B: I (call) ………… he if there are any problems.

3.

A: When we get to the party, Jerry (watch) ………… TV, Sam (make) ……….  drinks, Beth (dance) …………… by herself, and Thad (complain) …………. about his day at work.

B: Maybe, this time they won’t be doing the same things.

A: I am absolutely positive they (do) ……… the same things; they always do the same things.

Đáp án

Lesson 1

1. will be traveling

2. come – will be watching

3. will be visiting

4. will be sitting

5. will be watching

6. will be playing

7. will be working

8. will be making

9. will be visiting

10 .will be watching

11. will be walking

12. will be working

13. will be studying

14. will you be waiting

15. will be drinking

16. will she be visiting

17. will be watching

18. will they be attending

“ “

 

Lesson 2

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

6. C

Lesson 3

1. will be waiting – will be sitting– will pick

2. will be staying – will call

3. will be watching – will be making – will be khiêu vũ – will be complaining – will do

“”

Kỳ vọng với những tổng hợp tri thức và bài tập trên đây của Trường TH Trảng Dài sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thì tương lai tiếp tục. Mong những thông tin hữu ích này sẽ tạo điều kiện cho tuyến đường học tập và tăng lên Tiếng Anh của bạn trở thành thuận tiện hơn. Hãy thật siêng năng. Chúc bạn thành công

[rule_{ruleNumber}]

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

5/5 – (2 đánh giá)

Thì tương lai tiếp tục – Future Continuous là loại ngữ pháp thường xuyên được vận dụng trong giao tiếp cũng như thường xuất hiện trong các đề thi đại học, TOEIC, IELT. Nếu bạn muốn nắm vững tri thức về loại thì này để hỗ trợ bài thi của mình được tốt hơn thì hãy cùng tham khảo qua bài soạn dưới đây của chúng tôi

Xem thêm bài viết hay:  100+ Hình đẹp cho bé tập tô màu 2022

Thì tương lai tiếp tục là gì

Mục lục bài viết

Thì tương lai tiếp tục là gìCác dạng của thì tương lai tiếp diễnDạng khẳng địnhDạng phủ địnhDạng nghi vấnCách dùng thì tương lai tiếp diễnDấu hiệu nhận mặt thì tương lai tiếp diễnLưu ý lúc sử dụng thì tương lai tiếp diễnChia tiêu cực của thì tương lai tiếp diễnCách phân biệt tương lai tiếp tục với tương lai gầnVề cách dùngVề tín hiệu nhận biếtBài tập của thì tương lai tiếp diễnBài tậpĐáp án

Thì tương lai tiếp tục – Future Continuous Tense là thì dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang được xảy ra tại một thời khắc cụ thể ở tương lai.

““

Ví dụ / Example

I will be studying at 9 p.m tomorrow (Tôi sẽ đang học bài vào 9 giờ tối mai)She will be watching TV at 9 p.m tonight (Tôi sẽ đang xem TV vào 9 giờ tối nay)He will be fishing next weekend (Anh đó sẽ đang câu cá vào cuối tuần sau)

Thì tương lai tiếp tục – phương pháp học tiếng AnhCác dạng của thì tương lai tiếp tục

Dạng khẳng định

Cấu trúc

S + will + be + V – ing

Trong đó

S (Subject): Chủ ngữWill: Trợ động từV – ing: Động từ thêm ingVí dụ / Example

I will be staying in Đà Lạt at the end of next month (Tôi sẽ đang ở Đà Lạt vào cuối tháng sau)She will be working at 9 a.m tomorrow (Cô đó sẽ đang làm việc vào 9 giờ sáng mai)Dạng phủ định

Cấu trúc

S + will not + be + V – ing     (will not = won’t)

Ví dụ / Example

He won’t be staying at home at 7 a.m tomorrow (Anh đó sẽ đang ko ở nhà vào 7 giờ sáng ngày mai)The kids won’t be going to daycare on Sunday (Bọn trẻ sẽ đang ko đi vườn trẻ vào chủ nhật)Dạng nghi vấn

Câu hỏi của thì tương lai tiếp tục có hai dạng là câu hỏi yes, no và câu hỏi Wh

Cấu trúc câu hỏi Yes hoặc No / Yes or No question

Will + S + be + V – ing + ….. ?

Trả lời / Answer

Yes, S + will

No, S + won’t

Ví dụ / Example

Will he be playing badminton at tonight? (Bạn sẽ đang chơi cầu lông vào tối nay chứ?)Yes, he will / No, he won’t

Will you be doing your homework at tonight? (Bạn sẽ đang làm bài tập vào tối nay phải ko?)Yes, I will / No, I won’t

Câu hỏi WH / WH Question

WH – word + will + S + be + V – ing +…. ?

Ví dụ / Example

What will he be doing next weekend? (Anh đó sẽ đang làm gì vào cuối tuần sau?)Where will you be working next Monday? (Bạn sẽ đang làm việc ở đâu vào thứ hai tuần sau?)

Công thức thì tương lai tiếp diễnXem thêm thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai tiếp tục

– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức tại một thời khắc xác định trong tương lai

Ví dụ / Example :

Next weekend, he will be fishing (Vào cuối tuần sau, anh đó sẽ đang câu cá)My friends will be climbing on the mountain at the end of the month (Bằng hữu của tôi sẽ đang leo núi vào cuối tháng)– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức trong tương lai thì bị một hành động, một sự việc khác chen vào. Hành động và sự việc chèn vào được chia ở thì hiện nay đơn

Ví dụ / Example :

When we come tomorrow, he will be watching TV (Lúc chúng tôi tới vào ngày mai, bạn sẽ đang xem TV

→ Sự việc “đang xem TV” diễn ra trước và đang tiếp tục nên sẽ chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “chúng tôi tới” là hành động diễn ra sau chen ngang vào nên chia thì hiện nay đơn.

She will be waiting for me at the school gate when class is over (Cô đó sẽ chờ bạn ở trước cổng trường, lúc lớp học kết thúc)

→ Sự việc “cô đó chờ bạn” đang được tổ chức trong tương lai thì sự việc khác trong tương lai “lớp học kết thúc” xen vào. Sự việc “cô đó chờ bạn” xảy ra trước nên chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “buổi tiệc kết thúc” chen vào xảy ra sau nên chia thì hiện nay đơn.

– Diễn tả một sự việc, một hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong tương lai

““ 

Ví dụ / Example :

I will be doing my homework for the next two months summer (Tôi sẽ làm bài tập về nhà trong hai tháng hè tới)

→ Sự kiện “làm bài tập về nhà” được tổ chức liên tục trong hai tháng ở tương lai

– Diễn tả một hành động một sự việc xảy ra ở tương lai được sắp xếp sẵn, có trong lộ trình định trước.

Ví dụ / Example :

Next monday, he will be attending a meeting (Vào thứ hai tuần tới, anh đó sẽ tham gia một cuộc họp)

→ Sự việc “tham gia cuộc họp” được sắp xếp, lập kế hoạch trước

– Sử dụng để hỏi một cách lịch sự về một sự việc nào đó hoặc yêu cầu một việc gì đó ở tương lai

Ví dụ / Example :

Will you be inviting him to the party tonight? (Bạn sẽ rủ anh đó tới tham gia buổi tiệc tối nay chứ?)

– Sử dụng liên kết với “still” để diễn tả những hành động đã xảy ra ở hiện nay và được cho hoặc kỳ vọng là sẽ tiếp tục trong tương lai

Ví dụ / Example :

It will still be raining tomorrow (Ngày mai trời vẫn sẽ mưa to)

– Dùng để diễn tả một sự việc hoặc hành động diễn ra song song với nhau nhằm mô tả một ko khí, một quang cảnh tại một thời khắc cụ thể ở trong tương lai

Ví dụ / Example :

When I arrive, the party will be starting, everyone will be khiêu vũ and will be congratulating each other (Lúc tôi tới, buổi tiệc sẽ đang mở đầu, mọi người sẽ đang nhảy múa và chúc mừng nhau)

Xem thêm thì quá khứ đơn

Tín hiệu nhận mặt thì tương lai tiếp tục

Để nhận mặt được thì tương lai tiếp tục cần căn cứ vào các trạng từ chỉ thời kì trong tương lai tại những thời khắc xác định trong câu như:At this / that time + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this time next year

At this / that moment + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this moment next week

At + thời khắc xác định cụ thể ở tương lai. Ví dụ: At 3 a.m tomorrow

when + một mệnh đề chia ở thì hiện nay đơn ( trước when hoặc sau when sẽ là thì tương lai tiếp tục )

Ví dụ / Example :

At this time next week, I will be working at the company (Vào khoảng thời kì này tuần tới, tôi sẽ đang làm việc ở doanh nghiệp)

Ngoài ra còn có thể căn cứ vào các từ nhận mặt như: In the future, next month, next year, next week, soon. Hoặc trong câu có sử dụng các động từ chính như “expect” hay “guess” đều sẽ được chia ở thì tương lai tiếp tụcVí dụ / Example :

At the party tomorrow, he expects you will be coming (Tại buổi tiệc ngày mai, anh đó mong đợi bạn sẽ tới)

Xem xét lúc sử dụng thì tương lai tiếp tục

Ko dùng thì tương lai tiếp tục với các mệnh đề mở đầu bằng when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless. Với các mệnh đề mở đầu bằng những từ này bạn phải dùng thì hiện nay tiếp tục

Ví dụ / Example

While I will be sweeping my house, she is washing the dishes (sai)While I am sweeping my house, she is washing the dishes (Trong lúc tôi đang quét nhà, thì cô đó đang rửa bát)Thì tương lai tiếp tục ko được dùng hoặc hạn chế ít dùng những từ dưới đây

– State (từ chỉ trạng thái): be, cost, fit, mean, suit

– Possession (từ sở hữu): belong, have

– Senses (từ chỉ các giác quan): feel, hear, see, smell, taste, touch

– Feelings (từ chỉ xúc cảm): hate, like, love, prefect, regret, want, wish

– Brain work (từ chỉ hoạt động trí tuệ): believe, know, think, understand

Ví dụ / Example

Lisa will be having at my house when you leave (sai)

Lisa will be at my house when you leave

Xem thêm

Chia tiêu cực của thì tương lai tiếp tục

Câu chủ động Câu tiêu cựcS + will + be + V – ing + O Ví dụ / Example I will be doing my homework for the next two months summer. Next monday, he will be attending a meeting.  S + will + be + being + VpII (quá khứ phân từ) + by O Ví dụ / ExampleMy homework will be being done by me for the next two months summer. A meeting will be being attended by him next monday.Cách phân biệt tương lai tiếp tục với tương lai gần

Về cách dùng

Tương lai tiếp tục diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra tại thời khắc cụ thể được xác định ở tương lai

Tương lai gần dùng để diễn tả một kế hoạch hoặc một dự kiến, dự đoán có chứng cứ xác thực ở hiện nay.

Ví dụ / Example

She will be doing homework at 7 a.m tomorrow (Cô đó sẽ đang làm bài tập vào 7 giờ sáng ngày mai)She is going to get married this month (Cô đó dự kiến thành hôn trong tháng này)Về tín hiệu nhận mặt

Xem thêm bài viết hay:  Thiết bị nào sau đây là thiết bị ra

Thì tương lai tiếp tục :

– At this time tomorrow, At this moment next year, At present next Sunday, At 8 p.m tomorrow

– In the future, soon, tomorrow, tonight

– Expect, guess

Thì tương lai gần : cần phải căn cứ vào văn cảnh và chứng cứ ở thời khắc hiện nay (xem lại thì quá khứ hoàn thành tiếp tục)

Bài tập của thì tương lai tiếp tục

Bài tập

Lesson 1: Give the correct form of the verb in brackets (Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. They are staying at a hotel in Paris. At this time next week, they (travel)……….in New York.

2. When she (come)………. tomorrow, we (watch)………. TV.

3. My parents (visit)………. Korea at this time next month.

4. Lisa (sit)……….. on the taxi at 9 pm tomorrow.

5. At 10 o’clock this evening my friends and I (watch)………. a famous play at the theatre.

6. Tom (play)……….. with his son at 9 o’clock tonight.

7. Rose (work)……….. at this time next week.

8. Our team (make)……… our presentation at this time tomorrow morning.

9. At this time next month, I (visit)………. in Paris.

10. I (watch)………. TV with my family at tonight

11. They (walk)……….. for about five hours.

12. Unfortunately, I (work) ………. on my essay so I won’t be able to watch the match.

13. He (study) ………. at the library

14. (you/wait) ………. at the bus stop when she arrives?

15. I (drink) ………. at the coffee while she is taking her exam!

16. (she/visit) ………. her parents again this week?

17. At 3 PM I (watch) ………. that movie “Hope”

18. (they/attend) ………. your concert next Friday?

Lesson 2: Choose the correct answer to complete the given sentence (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu cho trước)

1. He will not be ……….. tomorrow.

A. come

B. came

C. coming

2. They …………. the hotel that next weekend.

A. staying

B. ‘ll be staying

C. ‘re be staying?

3. Rose ……….. be coming to the studio

A. won’t

B. won’t not

C. willn’t

4. Where ……….. sleeping?

A. you be

B. will you

C. will you be

5. I will wait for you tomorrow. What ……….. wearing?

A. will you

B. will

C. will you be

6. Don’t forget your umbrellas. It……….by the time you get to school.

A. will raining

B. is raining

C. will be raining

Lesson 3: Complete the following conversations by giving the correct form of the verb to fill in the blanks (Hoàn thành những mẩu hội thoại sau bằng cách chia đúng dạng của động từ để điền vào chỗ trống)

1.

A: Where is Rose waiting for us?

B: She (wait) ………. for us when our car arrives. I am sure she (sit) ………. in the coffee

A: And where do we go next?

B: We (pick) ………. Rose up at work and then go out to dinner.

2.

A: If you need to meet me next week, I (stay) ……….. at the Hongkong Hotel.

B: I (call) ………… he if there are any problems.

3.

A: When we get to the party, Jerry (watch) ………… TV, Sam (make) ……….  drinks, Beth (dance) …………… by herself, and Thad (complain) …………. about his day at work.

B: Maybe, this time they won’t be doing the same things.

A: I am absolutely positive they (do) ……… the same things; they always do the same things.

Đáp án

Lesson 1

1. will be traveling

2. come – will be watching

3. will be visiting

4. will be sitting

5. will be watching

6. will be playing

7. will be working

8. will be making

9. will be visiting

10 .will be watching

11. will be walking

12. will be working

13. will be studying

14. will you be waiting

15. will be drinking

16. will she be visiting

17. will be watching

18. will they be attending

““ 

Lesson 2

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

6. C

Lesson 3

1. will be waiting – will be sitting– will pick

2. will be staying – will call

3. will be watching – will be making – will be khiêu vũ – will be complaining – will do

Kỳ vọng với những tổng hợp tri thức và bài tập trên đây của Trường TH Trảng Dài sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thì tương lai tiếp tục. Mong những thông tin hữu ích này sẽ tạo điều kiện cho tuyến đường học tập và tăng lên Tiếng Anh của bạn trở thành thuận tiện hơn. Hãy thật siêng năng. Chúc bạn thành công

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

[rule_2_plain]

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

[rule_3_plain]

#Tổng #hợp #đầy #đủ #về #Thì #tương #lai #tiếp #diễn #Future #Continuous #Tense

5/5 – (2 đánh giá)

Thì tương lai tiếp tục – Future Continuous là loại ngữ pháp thường xuyên được vận dụng trong giao tiếp cũng như thường xuất hiện trong các đề thi đại học, TOEIC, IELT. Nếu bạn muốn nắm vững tri thức về loại thì này để hỗ trợ bài thi của mình được tốt hơn thì hãy cùng tham khảo qua bài soạn dưới đây của chúng tôi

Thì tương lai tiếp tục là gì

Mục lục bài viết

Thì tương lai tiếp tục là gìCác dạng của thì tương lai tiếp diễnDạng khẳng địnhDạng phủ địnhDạng nghi vấnCách dùng thì tương lai tiếp diễnDấu hiệu nhận mặt thì tương lai tiếp diễnLưu ý lúc sử dụng thì tương lai tiếp diễnChia tiêu cực của thì tương lai tiếp diễnCách phân biệt tương lai tiếp tục với tương lai gầnVề cách dùngVề tín hiệu nhận biếtBài tập của thì tương lai tiếp diễnBài tậpĐáp án

Thì tương lai tiếp tục – Future Continuous Tense là thì dùng để diễn tả một hành động, một sự việc đang được xảy ra tại một thời khắc cụ thể ở tương lai.

““

Ví dụ / Example

I will be studying at 9 p.m tomorrow (Tôi sẽ đang học bài vào 9 giờ tối mai)She will be watching TV at 9 p.m tonight (Tôi sẽ đang xem TV vào 9 giờ tối nay)He will be fishing next weekend (Anh đó sẽ đang câu cá vào cuối tuần sau)

Thì tương lai tiếp tục – phương pháp học tiếng AnhCác dạng của thì tương lai tiếp tục

Dạng khẳng định

Cấu trúc

S + will + be + V – ing

Trong đó

S (Subject): Chủ ngữWill: Trợ động từV – ing: Động từ thêm ingVí dụ / Example

I will be staying in Đà Lạt at the end of next month (Tôi sẽ đang ở Đà Lạt vào cuối tháng sau)She will be working at 9 a.m tomorrow (Cô đó sẽ đang làm việc vào 9 giờ sáng mai)Dạng phủ định

Cấu trúc

S + will not + be + V – ing     (will not = won’t)

Ví dụ / Example

He won’t be staying at home at 7 a.m tomorrow (Anh đó sẽ đang ko ở nhà vào 7 giờ sáng ngày mai)The kids won’t be going to daycare on Sunday (Bọn trẻ sẽ đang ko đi vườn trẻ vào chủ nhật)Dạng nghi vấn

Câu hỏi của thì tương lai tiếp tục có hai dạng là câu hỏi yes, no và câu hỏi Wh

Cấu trúc câu hỏi Yes hoặc No / Yes or No question

Will + S + be + V – ing + ….. ?

Trả lời / Answer

Yes, S + will

No, S + won’t

Ví dụ / Example

Will he be playing badminton at tonight? (Bạn sẽ đang chơi cầu lông vào tối nay chứ?)Yes, he will / No, he won’t

Will you be doing your homework at tonight? (Bạn sẽ đang làm bài tập vào tối nay phải ko?)Yes, I will / No, I won’t

Câu hỏi WH / WH Question

WH – word + will + S + be + V – ing +…. ?

Ví dụ / Example

What will he be doing next weekend? (Anh đó sẽ đang làm gì vào cuối tuần sau?)Where will you be working next Monday? (Bạn sẽ đang làm việc ở đâu vào thứ hai tuần sau?)

Công thức thì tương lai tiếp diễnXem thêm thì tương lai đơn

Cách dùng thì tương lai tiếp tục

– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức tại một thời khắc xác định trong tương lai

Ví dụ / Example :

Next weekend, he will be fishing (Vào cuối tuần sau, anh đó sẽ đang câu cá)My friends will be climbing on the mountain at the end of the month (Bằng hữu của tôi sẽ đang leo núi vào cuối tháng)– Dùng để diễn tả, nói lên một hành động, một sự việc đang được tổ chức trong tương lai thì bị một hành động, một sự việc khác chen vào. Hành động và sự việc chèn vào được chia ở thì hiện nay đơn

Ví dụ / Example :

When we come tomorrow, he will be watching TV (Lúc chúng tôi tới vào ngày mai, bạn sẽ đang xem TV

→ Sự việc “đang xem TV” diễn ra trước và đang tiếp tục nên sẽ chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “chúng tôi tới” là hành động diễn ra sau chen ngang vào nên chia thì hiện nay đơn.

She will be waiting for me at the school gate when class is over (Cô đó sẽ chờ bạn ở trước cổng trường, lúc lớp học kết thúc)

→ Sự việc “cô đó chờ bạn” đang được tổ chức trong tương lai thì sự việc khác trong tương lai “lớp học kết thúc” xen vào. Sự việc “cô đó chờ bạn” xảy ra trước nên chia thì tương lai tiếp tục, sự việc “buổi tiệc kết thúc” chen vào xảy ra sau nên chia thì hiện nay đơn.

– Diễn tả một sự việc, một hành động sẽ xảy ra và kéo dài liên tục trong tương lai

““ 

Ví dụ / Example :

I will be doing my homework for the next two months summer (Tôi sẽ làm bài tập về nhà trong hai tháng hè tới)

→ Sự kiện “làm bài tập về nhà” được tổ chức liên tục trong hai tháng ở tương lai

Xem thêm bài viết hay:  Du lịch thác Cam Ly Đà Lạt – Thác nước đẹp hút hồn tại xứ mộng mơ

– Diễn tả một hành động một sự việc xảy ra ở tương lai được sắp xếp sẵn, có trong lộ trình định trước.

Ví dụ / Example :

Next monday, he will be attending a meeting (Vào thứ hai tuần tới, anh đó sẽ tham gia một cuộc họp)

→ Sự việc “tham gia cuộc họp” được sắp xếp, lập kế hoạch trước

– Sử dụng để hỏi một cách lịch sự về một sự việc nào đó hoặc yêu cầu một việc gì đó ở tương lai

Ví dụ / Example :

Will you be inviting him to the party tonight? (Bạn sẽ rủ anh đó tới tham gia buổi tiệc tối nay chứ?)

– Sử dụng liên kết với “still” để diễn tả những hành động đã xảy ra ở hiện nay và được cho hoặc kỳ vọng là sẽ tiếp tục trong tương lai

Ví dụ / Example :

It will still be raining tomorrow (Ngày mai trời vẫn sẽ mưa to)

– Dùng để diễn tả một sự việc hoặc hành động diễn ra song song với nhau nhằm mô tả một ko khí, một quang cảnh tại một thời khắc cụ thể ở trong tương lai

Ví dụ / Example :

When I arrive, the party will be starting, everyone will be khiêu vũ and will be congratulating each other (Lúc tôi tới, buổi tiệc sẽ đang mở đầu, mọi người sẽ đang nhảy múa và chúc mừng nhau)

Xem thêm thì quá khứ đơn

Tín hiệu nhận mặt thì tương lai tiếp tục

Để nhận mặt được thì tương lai tiếp tục cần căn cứ vào các trạng từ chỉ thời kì trong tương lai tại những thời khắc xác định trong câu như:At this / that time + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this time next year

At this / that moment + khoảng thời kì trong tương lai. Ví dụ: At this moment next week

At + thời khắc xác định cụ thể ở tương lai. Ví dụ: At 3 a.m tomorrow

when + một mệnh đề chia ở thì hiện nay đơn ( trước when hoặc sau when sẽ là thì tương lai tiếp tục )

Ví dụ / Example :

At this time next week, I will be working at the company (Vào khoảng thời kì này tuần tới, tôi sẽ đang làm việc ở doanh nghiệp)

Ngoài ra còn có thể căn cứ vào các từ nhận mặt như: In the future, next month, next year, next week, soon. Hoặc trong câu có sử dụng các động từ chính như “expect” hay “guess” đều sẽ được chia ở thì tương lai tiếp tụcVí dụ / Example :

At the party tomorrow, he expects you will be coming (Tại buổi tiệc ngày mai, anh đó mong đợi bạn sẽ tới)

Xem xét lúc sử dụng thì tương lai tiếp tục

Ko dùng thì tương lai tiếp tục với các mệnh đề mở đầu bằng when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless. Với các mệnh đề mở đầu bằng những từ này bạn phải dùng thì hiện nay tiếp tục

Ví dụ / Example

While I will be sweeping my house, she is washing the dishes (sai)While I am sweeping my house, she is washing the dishes (Trong lúc tôi đang quét nhà, thì cô đó đang rửa bát)Thì tương lai tiếp tục ko được dùng hoặc hạn chế ít dùng những từ dưới đây

– State (từ chỉ trạng thái): be, cost, fit, mean, suit

– Possession (từ sở hữu): belong, have

– Senses (từ chỉ các giác quan): feel, hear, see, smell, taste, touch

– Feelings (từ chỉ xúc cảm): hate, like, love, prefect, regret, want, wish

– Brain work (từ chỉ hoạt động trí tuệ): believe, know, think, understand

Ví dụ / Example

Lisa will be having at my house when you leave (sai)

Lisa will be at my house when you leave

Xem thêm

Chia tiêu cực của thì tương lai tiếp tục

Câu chủ động Câu tiêu cựcS + will + be + V – ing + O Ví dụ / Example I will be doing my homework for the next two months summer. Next monday, he will be attending a meeting.  S + will + be + being + VpII (quá khứ phân từ) + by O Ví dụ / ExampleMy homework will be being done by me for the next two months summer. A meeting will be being attended by him next monday.Cách phân biệt tương lai tiếp tục với tương lai gần

Về cách dùng

Tương lai tiếp tục diễn tả một hành động hoặc một sự việc xảy ra tại thời khắc cụ thể được xác định ở tương lai

Tương lai gần dùng để diễn tả một kế hoạch hoặc một dự kiến, dự đoán có chứng cứ xác thực ở hiện nay.

Ví dụ / Example

She will be doing homework at 7 a.m tomorrow (Cô đó sẽ đang làm bài tập vào 7 giờ sáng ngày mai)She is going to get married this month (Cô đó dự kiến thành hôn trong tháng này)Về tín hiệu nhận mặt

Thì tương lai tiếp tục :

– At this time tomorrow, At this moment next year, At present next Sunday, At 8 p.m tomorrow

– In the future, soon, tomorrow, tonight

– Expect, guess

Thì tương lai gần : cần phải căn cứ vào văn cảnh và chứng cứ ở thời khắc hiện nay (xem lại thì quá khứ hoàn thành tiếp tục)

Bài tập của thì tương lai tiếp tục

Bài tập

Lesson 1: Give the correct form of the verb in brackets (Chọn dạng đúng của động từ trong ngoặc)

1. They are staying at a hotel in Paris. At this time next week, they (travel)……….in New York.

2. When she (come)………. tomorrow, we (watch)………. TV.

3. My parents (visit)………. Korea at this time next month.

4. Lisa (sit)……….. on the taxi at 9 pm tomorrow.

5. At 10 o’clock this evening my friends and I (watch)………. a famous play at the theatre.

6. Tom (play)……….. with his son at 9 o’clock tonight.

7. Rose (work)……….. at this time next week.

8. Our team (make)……… our presentation at this time tomorrow morning.

9. At this time next month, I (visit)………. in Paris.

10. I (watch)………. TV with my family at tonight

11. They (walk)……….. for about five hours.

12. Unfortunately, I (work) ………. on my essay so I won’t be able to watch the match.

13. He (study) ………. at the library

14. (you/wait) ………. at the bus stop when she arrives?

15. I (drink) ………. at the coffee while she is taking her exam!

16. (she/visit) ………. her parents again this week?

17. At 3 PM I (watch) ………. that movie “Hope”

18. (they/attend) ………. your concert next Friday?

Lesson 2: Choose the correct answer to complete the given sentence (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu cho trước)

1. He will not be ……….. tomorrow.

A. come

B. came

C. coming

2. They …………. the hotel that next weekend.

A. staying

B. ‘ll be staying

C. ‘re be staying?

3. Rose ……….. be coming to the studio

A. won’t

B. won’t not

C. willn’t

4. Where ……….. sleeping?

A. you be

B. will you

C. will you be

5. I will wait for you tomorrow. What ……….. wearing?

A. will you

B. will

C. will you be

6. Don’t forget your umbrellas. It……….by the time you get to school.

A. will raining

B. is raining

C. will be raining

Lesson 3: Complete the following conversations by giving the correct form of the verb to fill in the blanks (Hoàn thành những mẩu hội thoại sau bằng cách chia đúng dạng của động từ để điền vào chỗ trống)

1.

A: Where is Rose waiting for us?

B: She (wait) ………. for us when our car arrives. I am sure she (sit) ………. in the coffee

A: And where do we go next?

B: We (pick) ………. Rose up at work and then go out to dinner.

2.

A: If you need to meet me next week, I (stay) ……….. at the Hongkong Hotel.

B: I (call) ………… he if there are any problems.

3.

A: When we get to the party, Jerry (watch) ………… TV, Sam (make) ……….  drinks, Beth (dance) …………… by herself, and Thad (complain) …………. about his day at work.

B: Maybe, this time they won’t be doing the same things.

A: I am absolutely positive they (do) ……… the same things; they always do the same things.

Đáp án

Lesson 1

1. will be traveling

2. come – will be watching

3. will be visiting

4. will be sitting

5. will be watching

6. will be playing

7. will be working

8. will be making

9. will be visiting

10 .will be watching

11. will be walking

12. will be working

13. will be studying

14. will you be waiting

15. will be drinking

16. will she be visiting

17. will be watching

18. will they be attending

““ 

Lesson 2

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

6. C

Lesson 3

1. will be waiting – will be sitting– will pick

2. will be staying – will call

3. will be watching – will be making – will be khiêu vũ – will be complaining – will do

Kỳ vọng với những tổng hợp tri thức và bài tập trên đây của Trường TH Trảng Dài sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thì tương lai tiếp tục. Mong những thông tin hữu ích này sẽ tạo điều kiện cho tuyến đường học tập và tăng lên Tiếng Anh của bạn trở thành thuận tiện hơn. Hãy thật siêng năng. Chúc bạn thành công

Bạn thấy bài viết Tổng hợp đầy đủ về Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Tổng hợp đầy đủ về Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Tổng hợp đầy đủ về Thì tương lai tiếp diễn – Future Continuous Tense

Viết một bình luận