Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Bạn đang xem: Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất tại lasting.edu.vn

Abdominal pain (đau bụng), Headache (đau đầu), Backache (đau lưng), Deaf (điếc)…” đây là một số từ vựng tiếng Anh về bệnh tật cơ bản chắc hẳn bạn cũng biết. Thế nhưng, ngoài những từ đó ra bạn có thể liệt kê các từ vựng về bệnh tật ko? Tiếng Anh chuyên ngành y khoa là một trong những chủ đề có số lượng từ vựng vô cùng rộng và khó để có thể ghi nhớ. Hôm nay, cùng Trường TH Trảng Dài khám phá bộ từ vựng về chủ đề bệnh tật, đừng quên ghi chép lại để dễ dàng ôn tập và sử dụng nhé.

Từ vựng về bệnh tật tiếng Anh thường gặp

1. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ a

 1. Abdominal pain /æbˈdɑːmɪnl/ /peɪn/: Đau bụng
 2. Abscess /ˈæbses/: Nổi mụn nhọt
 3. Acariasis: Bệnh ghẻ
 4. Acne /ˈækni/: Mụn trứng cá
 5. Acute appendicitis /əˈkjuːt/ /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa cấp
 6. Acute bronchiolitis /əˈkjuːt/ /ˌbrɒŋkɪəˈlʌɪtɪs/: Viêm tiểu phế quản cấp
 7. Acute gingivitis /əˈkjuːt/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Cấp tính viêm nướu
 8. Acute laryngitis /əˈkjuːt/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản cấp tính
 9. Acute myocardial infarction:  Nhồi máu cơ tim cấp
 10. Acute myocarditis /əˈkjuːt/ /ˌmʌɪəʊkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm cơ tim cấp
 11. Acute nasopharyngitis (common cold): Viêm mũi họng cấp (cảm thường)
 12. Acute nephritis syndrome /əˈkjuːt/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội chứng viêm cầu thận cấp
 13. Acute pancreatitis /əˈkjuːt/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy cấp tính
 14. Acute pancreatitis: Viêm tuỵ cấp
 15. Acute pericarditis /əˈkjuːt/ /ˌpɛrɪkɑːˈdʌɪtɪs/: Viêm ngoại tim cấp tính
 16. Acute pharyngitis /əˈkjuːt/ /ˌfærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm họng cấp tính
 17. Acute renal failure /əˈkjuːt/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận cấp
 18. Acute rheumatic fever /əˈkjuːt/ /ruˈmætɪk/ /ˈfiːvər/: Thấp khớp cấp
 19. Acute sinusitis /əˈkjuːt/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang cấp tính
 20. Acute tonsilitis:  Viêm amiđan
 21. Acute tracheitis /əˈkjuːt/ /ˌtreɪkɪˈʌɪtɪs/: Viêm khí quản cấp
 22. Acute upper respiratory infections /əˈkjuːt/ /ˈʌpər/ /ˈrespərətɔːri/ /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính
 23. Aeremia:  Bệnh khí ép
 24. Ague /ˈeɪɡjuː/: Bệnh sốt rét cơn
 25. Albinism /ˈælbɪnɪzəm/: Bệnh bạch tạng
 26. Allergic reaction /əˈlɜːrdʒɪk/ /riˈækʃn/: Phản ứng dị ứng
 27. Allergic rhinitis /əˈlɜːrdʒɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viêm mũi dị ứng
 28. Allergy /ˈælərdʒi/: Dị ứng
 29. Ancylostomiasis:  Bệnh giun móc
 30. Anemia /əˈniːmɪə/: Bệnh thiếu máu
 31. Angina pectoris /ænˌdʒaɪnə ˈpektərɪs/: Cơn đau thắt ngực
 32. Anthrax /ˈænθræks/: Bệnh than
 33. Aphtha /ˈafθə/: Lở mồm/đẹn trong mồm
 34. Appendicitis /əˌpendəˈsaɪtɪs/: Viêm ruột thừa
 35. Arterial embolism and thrombosis:  Thuyên tắc và huyết khối động mạch
 36. Ascariasis /ˌaskəˈrʌɪəsɪs/: Bệnh giun đũa
 37. Asthma /ˈæzmə/: Hen suyễn
 38. Atheroscclerosis: Xơ vữa động mạch
 39. Athlete’s foot /ˌæθ.liːtsˈfʊt/: Bệnh nấm bàn chân
 40. Atopic dermatitis /eɪˈtɑːpɪk/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da dị ứng
 41. Atrial fibrillation /ˈeɪtrɪəl/ /fʌɪbrɪˈleɪʃ(ə)n/: Rung nhĩ

2. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ b

 1. Backache /ˈbækeɪk/: Đau lưng
 2. Bacterial enteritis /bækˈtɪriəl/ /ˌentəˈraɪtəs/: Vi khuẩn ruột
 3. Bacterial pneumonia /bækˈtɪriəl/ /nuːˈmoʊniə/: Vi khuẩn phổi
 4. Bilharzia /bɪlˈhɑːrtsiə/: Bệnh giun chỉ
 5. Black eye /blæk/ /aɪ/: Thâm mắt
 6. Bleeding /ˈbliːdɪŋ/: Chảy máu
 7. Blindness /ˈblaɪndnəs/: Mù
 8. Blister /ˈblɪstər/: Phồng giộp
 9. Bradycardia /ˌbradɪˈkɑːdɪə/: Nhịp tim chậm
 10. Breast nodule /brest/ /ˈnɑːdʒuːl/: Hạch vú
 11. Broken bone /ˈbroʊkən/ /boʊn/: Gãy xương
 12. Bronchiectasis /ˌbrɒŋkɪˈɛktəsɪs/: Giãn phế quản
 13. Bronchitis /brɑːŋˈkaɪtɪs/: Viêm phế quản
 14. Bruise /bruːz/: Vết thâm
 15. Burn /bɜːrn/: Bị bỏng

 

3. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ c

 1. Cancer  /ˈkænsər/: Bệnh ung thư
 2. Candidiasis /ˌkandɪˈdʌɪəsɪs/: Bệnh nấm candida
 3. Carcinomatosis /ˌkɑːsɪnəʊməˈtəʊsɪs/: Ung thư biểu bì
 4. Cardiac arrest /ˈkɑːrdiæk/ /əˈrest/: Ngừng tim
 5. Cardiac arrhythmia /ˈkɑːrdiæk/ /eɪˈrɪðmɪə/: Rối loạn nhịp tim
 6. Cardiomyopathy /ˌkɑːdɪəʊmʌɪˈɒpəθi/: Bệnh cơ tim
 7. Cataract /ˈkætərækt/: Đục thủy tinh thể
 8. Cerebral infarction /səˈriːbrəl/ /ɪnˈfɑːrkʃn/: Chảy máu não
 9. Cerebral palsy / səˈriːbrəl ˈpɔːlzi /: Bệnh liệt não
 10. Cerebro-vascular accident (cva): Tai biến mạch máu não
 11. Cervical polyp /ˈsɜːrvɪkl/ /ˈpɑːlɪp/: Polyp cổ tử cung
 12. Cervicitis: Viêm cổ tử cung
 13. Chest pain /tʃest/ /peɪn/: Đau ngực
 14. Chicken pox /ɑːks /: Bệnh thủy đậu
 15. Chill /tʃɪl/: Cảm lạnh
 16. Cholecystitis /ˌkɒlɪsɪsˈtʌɪtɪs/: Viêm túi mật
 17. Cholelithiasis /ˌkɒlɪlɪˈθʌɪəsɪs/: Sỏi mật
 18. Cholera /ˈkɑːlərə/: Bệnh tả
 19. Chronic gingivitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu mãn tính
 20. Chronic hepatitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan mãn tính
 21. Chronic ischaemic heart diseases: Bệnh tim do thiếu máu cục bộ mạn
 22. Chronic laryngitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌlærɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm thanh quản mạn tính
 23. Chronic nasopharyngitis: Viêm mũi họng mãn tính
 24. Chronic nephritis syndrome /ˈkrɑːnɪk/ /ne’fraitis/ /ˈsɪndroʊm/: Hội chứng viêm cầu thận mạn
 25. Chronic pancreatitis  /ˈkrɑːnɪk/ /ˌpaŋkrɪəˈtʌɪtɪs/: Viêm tụy mãn tính
 26. Chronic pharyngitis /ˈkrɑːnɪk/: Viêm họng mãn tính
 27. Chronic renal failure /ˈkrɑːnɪk/ /ˈriːnl/ /ˈfeɪljər/: Suy thận mãn tính
 28. Chronic rheumatic heart diseases:  Bệnh tim mãn tính
 29. Chronic rhinitis /ˈkrɑːnɪk/ /raɪˈnaɪtɪs/: Viên mũi mãn tính
 30. Chronic sinusitis /ˈkrɑːnɪk/ /ˌsaɪnəˈsaɪtɪs/: Viêm xoang mãn tính
 31. Cirrhosis /səˈroʊsɪs/: Xơ gan
 32. Cold /koʊld/: Cảm lạnh
 33. Colic /ˈkɑːlɪk/: Đau bụng gió (thường gặp ở trẻ em)
 34. Color vision deficiencies /ˈkʌlər/ /ˈvɪʒn/ /dɪˈfɪʃnsi/: Mù màu
 35. Conjunctivitis /kənˌdʒʌŋktɪˈvaɪtɪs/: Viêm kết mạc
 36. Constipation /ˌkɑːnstɪˈpeɪʃn/: Táo bón
 37. Contact dermatitis /ˈkɑːntækt/ /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da xúc tiếp
 38. Corneal abrasion /ˈkɔːrniəl/ /əˈbreɪʒn/: Mài mòn giác mạc
 39. Cough /kɔːf/: Ho
 40. Cramps /kræmp/: Chuột rút
 41. Cystitis /sɪˈstaɪtɪs/: Viêm bóng đái
Xem thêm bài viết hay:  Task Host Window Là Gì – Máy Tính Khi Tắt Bị Bão Lỗi Task Host Window

4. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ d

 1. Deaf /def/: Điếc
 2. Dengue fever /ˈdeŋɡi/ /ˈfiːvər/: Sốt xuất huyết
 3. Dental caries /ˈdentl/ /ˈkeriːz/: Sâu răng
 4. Depression /dɪˈpreʃn/: Trầm cảm
 5. Dermatitis /ˌdɜːrməˈtaɪtɪs/: Viêm da
 6. Dermatomycosis: Bệnh nấm da
 7. Diabetes /ˌdaɪəˈbiːtiːz/: Bệnh tiểu đường
 8. Diaphragmatic hernia: Thoát vị cơ hoành
 9. Diarrhoea /ˌdaɪəˈriːə/: Bệnh tiêu chảy
 10. Diphtheria /dɪfˈθɪriə/: Bệnh bạch hầu
 11. Diseases of tongue /dɪˈziːz/ /əv/ /tʌŋ/: Các bệnh của lưỡi
 12. Dizziness /ˈdɪzinəs/: Chóng mặt
 13. Dumb /dʌm/: Câm
 14. Duodenal ulcer /ˌduːəˈdiːnl/ /ˈʌlsər/: Loét tá tràng
 15. Duodenitis /ˌdjuːədiːˈnʌɪtɪs/: Viêm tá tràng
 16. Dysentery /ˈdɪsənteri/: Bệnh kiết lị
 17. Dyspepsia /dɪsˈpepʃə/: Rối loạn tiêu hoá

lasting.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/Hack-N%C3%A3o-1500-t%E1%BB%AB-ti%E1%BA%BFng-Anh.jpg" alt="Hack Não 1500 từ tiếng Anh">

5. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ e

 1. Earache /ˈɪreɪk/: Đau tai
 2. Endometriosis: Bệnh lạc nội mạc tử cung
 3. Epididymitis: Viêm mào tinh hoàn
 4. Erythema /,eri’θi:mə/: Ban đỏ
 5. Eye dryness /aɪ/ /ˈdraɪnəs/: Mắt bị khô
 6. Eye itching /aɪ/ /ɪtʃiŋ/: Ngứa mắt

6. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ f

 1. Female infertility /ˈfiːmeɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Không có con nữ
 2. Fever /ˈfiːvər/: Sốt
 3. Food allergy /fuːd/ /ˈælərdʒi/: Dị ứng thực phẩm
 4. Food poisoning /fuːd/ /ˈpɔɪzənɪŋ/: Ngộ độc thực phẩm
 5. Fracture /ˈfræktʃər/: Gãy xương
 6. Fungus /ˈfʌŋɡəs/: Nấm

7. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ g

 1. Ganglion cyst /ˈɡæŋɡliən/ /sɪst/: U hạch
 2. Gastric ulcer /ˈɡæstrɪk/ /ˈʌlsər/: Loét dạ dày
 3. Gastroenteritis /ˌɡæstroʊˌentəˈraɪtɪs/: Viêm dạ dày
 4. Gastrointestinal hemorrhage  /ˌɡæstroʊɪnˈtestɪnl/ /ˈhemərɪdʒ/: Xuất huyết dạ dày
 5. Gingivitis /ˌdʒɪndʒɪˈvaɪtəs/: Viêm nướu
 6. Glaucoma /ɡlaʊˈkoʊmə/: Bệnh tăng nhãn áp
 7. Glycosuria / ˈɡluːkoʊsɪriə /: Bệnh tiểu đường
 8. Gonorrhea /ˌɡɑːnəˈriːə/: Bệnh lậu
 9. Gout /ɡaʊt/: Bệnh gút

8. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ h

 1. Headache /ˈhedeɪk/: Nhức đầu
 2. Hearing loss /ˈhɪrɪŋ/ /lɑːs/: Nghe kém
 3. Heart attack /hɑːrt/ /əˈtæk/: Đau tim
 4. Heart disease /hɑːrt/ /dɪˈziːz/: Bệnh tim
 5. Heart failure /hɑːrt/ /ˈfeɪljər/: Suy tim
 6. Hemorrhoids /ˈhemərɔɪdz/: Bệnh trĩ
 7. Hepatic failure /hɪˈpætɪk/ /ˈfeɪljər/: Suy gan
 8. Hepatitis /ˌhepəˈtaɪtɪs/: Viêm gan
 9. Hepatitis a: Viêm gan a
 10. Hepatitis b: Viêm gan b
 11. Hepatitis c: Viêm gan c
 12. High blood pressure: Cao huyết áp
 13. Hiv disease Hiv /dɪˈziːz/: Bệnh HIV
 14. Hypertensive diseases: Bệnh cao huyết áp
 15. Hypotension: Huyết áp thấp
 16. Hypothyroidism /ˌhaɪpoʊˈθaɪrɔɪdɪzəm/: Suy giáp
 17. Hysteropathy: Bệnh tử cung

lasting.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-t%E1%BA%ADt-300x190.jpg" alt="từ vựng về bệnh tật">

 

9. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ i

 1. Impetigo /ˌɪmpɪˈtaɪɡoʊ/: Bệnh lở da
 2. Infection /ɪnˈfekʃn/: Nhiễm trùng
 3. Inflammation /ˌɪnfləˈmeɪʃn/: Viêm
 4. Influenza /ˌɪnfluˈenzə/: Cúm
 5. Injury to nerve & spinal cord: Tổn thương thần kinh và cột sống
 6. Insomnia /ɪnˈsɑːmniə/: Mất ngủ
 7. Intertrigo: Chốc mép
 8. Intestinal malabsorption /ˌɪnteˈstaɪnl/ /ˌmaləbˈzɔːpʃən/: Ruột kém hấp thụ
 9. Intracerebral haemorrhage: Xuất huyết trong não
 10. Iritis /aiə’raitis/: Viêm mống mắt
 11. Irregular menstruation /ɪˈreɡjələr/ /ˌmenstruˈeɪʃn/: Kinh nguyệt ko đều
 12. Ischaemic heart diseases: Bệnh tim do thiếu máu cục bộ

10. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ j

 1. Jaundice /ˈdʒɔːndɪs/: Bệnh vàng da
 2. Joint pain /dʒɔɪnt/ /peɪn/: Đau khớp

11. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ k

 1. Keratitis /ˌkɛrəˈtʌɪtɪs/: Viêm giác mạc
 2. Kwashiorkor /ˌkwɑːʃiˈɔːrkər/: Suy dinh dưỡng thể phù
Xem thêm bài viết hay:  Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 49 năm 2020

12. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ l

 1. Laryngopathy: Bệnh thanh quản
 2. Leukoplakia: Bạch sản
 3. Lipoma: U mỡ
 4. Liver cirrhosis: Gan xơ gan
 5. Lues /’lu:i:z/: Bệnh tim la
 6. Lump /lʌmp/: Bướu
 7. Lung cancer /lʌŋ/ /ˈkænsər/: Ung thư phổi

13. Từ vựng tiếng Anh về bệnh tật khởi đầu bằng chữ m

 1. Malaria /məˈleriə/: Bệnh sốt rét
 2. Male infertility /meɪl/ /ˌɪnfɜːrˈtɪləti/: Không có con nam
 3. Malnutrition /ˌmælnuːˈtrɪʃn/: Suy dinh dưỡng
 4. Mastitis /mæˈstaɪtɪs/: Viêm vú
 5. Measles /ˈmiːzlz/: Bệnh sởi
 6. Meningitis /ˌmenɪnˈdʒaɪtɪs/: Viêm màng não
 7. Menopause symptoms /ˈmenəpɔːz/ /ˈsɪmptəm/: Các triệu chứng mãn kinh
 8. Miscarriage /ˈmɪskærɪdʒ/: Sẩy thai

Các cụm từ liên quan tới từ vựng tiếng Anh về bệnh tật

 • Drop like flies: thông thường ám chỉ bệnh dịch lây lan.

Ví dụ: There’s a ‘flu epidemic right now. (Hiện nay đang có dịch cúm)

 • Splitting headache: đây là cụm từ chỉ nhức đầu, đau đầu kinh khủng

Ví dụ: He has a splitting headache. (Anh đó bị nhức đầu gớm ghê)

 • Run down: mỏi mệt, uể oải.

Ví dụ: I’m a bit run down. Can you buy me a cake? (Tôi thấy hơi mệt một tí. Bạn sắm cho tôi cái bánh ngọt được ko?)

 • Dog – tired/dead tired: rất mỏi mệt

Ví dụ: She feels so dog-tied because of that noise. (Cô ta thấy vô cùng mỏi mệt vì tiếng ồn đó.)

 • As fit as a fiddle: trình bày sự khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Ví dụ: It’s just a small problem. Today I’m as fit as a fiddle. (Chuyện nhỏ ý nhưng mà. Hôm nay tôi khỏe ‘như vâm’.)

 • Back on my feet: Trở lại như trước, khỏe mạnh trở lại, phục hồi trở lại.

Ví dụ: Last night I was sick but now I’m back on my feet. (Tối qua tôi bị ốm nhưng hiện thời khỏe lại rồi.)

 • Under the weather: Cảm thấy mỏi mệt, ốm yếu (thấy như ko thích ứng, khó chịu với thời tiết, khó ở trong người)

Ví dụ: I’m a bit under the weather today (Hôm nay tôi thấy thân thể hơi khó chịu.)

 • As right as rain: trình bày sự khỏe mạnh.

Ví dụ: Tomorrow I’ll be as right as rain. Don’t worry! (Ngày mai tôi sẽ khỏe lại như tầm thường thôi. Đừng lo lắng!)

 • Blind as a bat: mắt kém.

Ví dụ: Without glasses, she is blind as a bat. (Ko có cặp kính, cô ta ko nhìn thấy gì)

 • Blue around the gills: nhợt nhạt ốm yếu mỏi mệt

Ví dụ: He should sit down. He looks a bit blue around the gills. (Anh đó nên ngồi xuống. Trông anh đó mệt quá.)

 • Out on one’s feet: hết sức mỏi mệt giống như thể đứng ko vững.

Ví dụ: Carrying that box for long distance make him out on his feet. (Mang cái hộp đó khiến anh đó mệt đứng ko nổi nữa.)

 • Bag of bones: rất gầy gò.

Ví dụ: When he came home from the war he was a bag of bones. (Lúc anh ta trở về nhà từ trận chiến anh ta rất gầy ốm)

 • Full of beans: hết sức khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Ví dụ: Although he is poor but he is always full of beans. (Mặc dù nghèo túng nhưng anh ta xoành xoạch khỏe mạnh.)

 • Black out: trạng thái sợ hãi đột ngột mất ý thức tạm thời.

Ví dụ: When Jane saw the spider, she blacked out. (Lúc Jane nhìn thấy con nhện, cô ta sợ chết.)

 • Cast iron stomach: bị đau bụng, đầy bụng, cảm thấy bụng khó chịu.

Ví dụ: She did drink and eat too much stuff things. She must have a cast iron stomach. (Cô đó đã ăn uống nhiều thứ linh tinh quá rồi. Kiên cố bụng cô đó sẽ khó chịu lắm.)

 • Frog in one’s throat: bị đau cổ, cảm thấy ko nói được.

Ví dụ: My father is always had frog in her throat in the winter. (Bố tôi thường bị đau cổ trong mùa đông.)

 • Clean bill of health: hết sức khỏe mạnh, ko còn vấn đề gì về sức khỏe.
Xem thêm bài viết hay:  Promise là gì trong tiếng Anh? Cấu trúc Promise trong tiếng Anh

Ví dụ: All athletes must produce a clean bill of health. (Tất cả các vận động viên đều phải chứng tỏ được rằng bản thân rất khỏe mạnh.)

 • (like) Death warmed up: rất ốm yếu.

Ví dụ: She told me to go back home. She said I look like death warmed up. (Cô đó bảo tôi nên về nhà. Cô đó nói trông tôi rất ốm yếu.)

 • Off colour: ốm yếu (trông mặt như ko có tí màu sắc nào, mặt tái ngắt)

Ví dụ: Anna looks a bit off colour to day. What happened with her? (Trông Anna hôm nay hơi ốm. Cô đó bị sao thế?)

 • Dogs are barking: rất đau chân, thấy khó chịu ở chân.

Ví dụ: Tom has been going for walk all day. My dogs are barking! (Tom đã đi bộ cả ngày hôm nay. Chân đau mỏi kinh khủng.)

lasting.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/t%E1%BB%AB-v%E1%BB%B1ng-ti%E1%BA%BFng-Anh-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-t%E1%BA%ADt-300x172.jpg" alt="từ vựng tiếng Anh về bệnh tật">

Các mẫu câu hỏi thường sử dụng cho chủ đề từ vựng tiếng Anh về bệnh tật

1. Inquire in the hospital (Hỏi thăm trong bệnh viện)

Doctor: How much do you weigh?/ What is your height? (Bạn nặng bao nhiêu? (hoặc) Chiều cao của bạn là bao nhiêu?)

Patient: 1m65, 50kg.

Doctor: Is your work stressful? (Công việc của bạn có căng thẳng ko?)

Patient: Yes

Doctor: Have you ever had headache before? (Trước đây bạn có bao giờ có nhức đầu ko?)

Patient: I had a headache 3 months ago. (Tôi bị đau đầu 3 tháng trước)

2. Finding out what’s wrong (hỏi han căn nguyên bệnh)

Jane: How are you? (Bạn khỏe ko?)

Marie: Not the best, actually. (Ko được tốt lắm)

Jane: Oh, what’s the matter? (Ồ, có chuyện gì vậy?)

Marie: I have got a bit of a cold (Tôi bị cảm lạnh)

3. Talking about health (Nói chuyện về sức khỏe)

Adam: Hi! How are you? (Xin chào, bạn khỏe ko?)

Milan: Not bad. (Tôi ổn)

4. Enquiring about a sick person (Hỏi thăm người ốm)

August: How are you getting on? (bạn cảm thấy thế nào?)

July: I still feel a bit off colour (Tôi vẫn cảm thấy hơi mệt)

August: Have you taken anything for it? (bạn đã uống thuốc gì chưa?)

July: Yes, of course. (Có, hẳn nhiên rồi.)

Trên đây là toàn thể bài viết với từ vựng tiếng Anh về bệnh tật nhưng mà Trường TH Trảng Dài hi vọng đã phần nào cung ứng cũng như trả lời cho các bạn những tri thức có lợi nhằm giúp bạn cảm thấy thú vị với việc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề và sử dụng dễ dàng trong tiếng Anh giao tiếp.

Xem thêm: Từ vựng tiếng Anh về trái cây

lasting.edu.vn/wp-content/uploads/2022/10/Hack-N%C3%A3o-1500-t%E1%BB%AB.jpg" alt="Hack Não 1500 từ">

Bạn thấy bài viết Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu  ko hãy comment góp ý thêm về Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất bên dưới để Trường TH Trảng Dài có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website của Trường Trường TH Trảng Dài

Phân mục: Tiếng Anh#Từ #vựng #về #bệnh #tật #trong #tiếng #Anh #đầy #đủ #nhất

Bạn thấy bài viết Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất bên dưới để lasting.edu.vn có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: lasting.edu.vn
Nhớ để nguồn: Từ vựng về bệnh tật trong tiếng Anh đầy đủ nhất

Viết một bình luận